Pokażę Ci jak oszczędzić
wodę i energię

 

Cofnij
Zobacz, jak płacić niższe rachunki za wodę i energię! Test Zużycia Wody to praktyczne i ciekawe narzędzie. Nie zwlekaj, SPRAWDŹ JUŻ TERAZ!

Strona dla Partnerów

Zaloguj się

Przeszukaj Naszą Stronę :

/PL/payment

Koszyk

Zapisz się na newsletter

 

 

Cofnij

Otrzymuj praktyczne wskazówki na temat oszczędzania wody i energii

 

Napisz, co myślisz o tej stronie

 

Przejdź Dalej

Jesteś tutaj : 

Kropla Do Kropli, strona główna  / 

Regulamin

Regulamin

 

REGULAMIN

I. Definicje.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym kropladokropli.pl znajdującym się pod adresem elektronicznym www.kropladokropli.pl.
 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

1)      Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.);

2)      ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104 ze zm.);

3)      ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 ze zm.);

4)      ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176);

5)      ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następującą definicje:

1)      Cena – oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

2)      Cennik – zestaw Kosztów dostawy dostępny na stronie www.kropladokropli.pl.

3)      Dane osobowe – zestaw danych Zamawiającego o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

4)      Kropladokropli.pl – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.kropladokropli.pl, prowadzony i stanowiący własność Sprzedawcy.

5)      Informacja handlowa – każda informacja przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

6)      Kod rabatowy – ciąg znaków podawany przez Zamawiającego w trakcie składania Zamówienia przy użyciu Koszyka, pozwalający na obniżenie Ceny Towaru znajdującej się w Koszyku lub Koszty dostawy. Kody rabatowe mogą być procentowe lub kwotowe. Kody rabatowe nie sumują się. Szczegółowe warunki korzystania z Kodu rabatowego każdorazowo określa regulamin danego Kodu rabatowego. Zamawiający może otrzymać Kod rabatowy od Sprzedawcy lub od partnera Sprzedawcy.

7)      Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Kropladokropli.pl niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8)      Konto – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje Zamówień lub korzysta z innych usług Kropladokropli.pl.

9)      Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę, za pomocą którego Zamawiający dokonuje Zamówień.

10)   Koszty dostawy – opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego określone w Cenniku.

11)   Newsletter – usługa polegająca na dostarczeniu Użytkownikowi elektronicznej gazetki zawierającej informacje handlowe. Usługa świadczona po uprzednim złożeniu przez Użytkownika zamówienia.

12)   Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny Towaru oraz Kosztów dostawy.

13)   Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do założenia Zamawiającemu Konta.

14)   Realizacja Zamówienia – czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego.

15)   Regulamin – niniejszy Regulamin.

16)   Sprzedawca – Piotr Kurak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EFERGO Piotr Kurak w Warszawie przy ul. Sotta Sokoła 9/6, 02-790 Warszawa, NIP: 839-105-46-41, REGON: 142362948, właściciel sklepu internetowego Kropladokropli.pl, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

17)   Strony – Sprzedawca i Zamawiający.

18)   Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Kropladokropli.pl

19)   Umowa – umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

20)   Zamawiający – osoba fizyczna (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która może dokonywać zakupów Towarów w Kropladokropli.pl.

21)   Zamówienie – czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna wybranych Towarów zgodnie z ich opisem, Ceną oraz podczas której dokonuje wyboru formy dostawy oraz Płatności.

II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów w Kropladokropli.pl odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zawartość stron Kropladokropli.pl jest prawnie chroniona.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Kropladokropli.pl, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia, Zamawiający powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności.
 4. W celu korzystania ze stron Kropladokropli.pl Zamawiający powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet.
 5. Zamawiający w celu złożenia Zamówienia powinien posiadać aktywny adres elektroniczny oraz aktywny numer telefonu.
 6. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że poprzez złożenie Zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania Danych osobowych Zamawiającego wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia, a także w celu dochodzenia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Sprzedawcę.
 7. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Sprzedawcy, producentów oraz dystrybutorów.
 8. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Kropladokropli.pl podlegają ochronie prawnej. Zamawiający jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej uprawnionych.
 9. Zamawiający powinien w szczególności powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Kropladokropli.pl. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Kropladokropli.pl może zostać zgłoszone przez Sprzedawcę właściwym organom.
 10. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terytorium Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.

III. Zawarcie Umowy.

 1. Zamawiający składa Zamówienie korzystając z Koszyka.
 2. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien dokonać wyboru Towarów i jego ilości, rodzaju i miejsca dostawy oraz formy Płatności. Posiadanie Konta nie jest wymagane do złożenia Zamówienia.
 3. Zamawiający w przypadku posiadania Kodu rabatowego powinien przez złożeniem Zamówienia wpisać jego numer.
 4. Cena Towaru nie zawiera Kosztów dostawy. Cennik Kosztów dostawy znajduje się na stronie Kropladokropli.pl . Koszty dostawy zostaną dodane do wartości zamówionych Towarów zgodnie z opcjami zaznaczonymi przez Zamawiającego.
 5. Poprzez kliknięcie w ikonę „Przejdź do płatności” Zmawiający akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz Ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Z chwilą złożenia Zamówienia Cena podana przy każdym Towarze oraz Koszt dostawy jest wiążący dla obu Stron.
 7. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Zamawiającego numeru Zamówienia. Z chwilą otrzymania numeru Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą, do której, w przypadku gdy Zamawiającym jest konsument, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.
 8. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia, z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. W przypadku dokonania Płatności przed dostarczeniem Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie zwraca Zamawiającemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 9. Sprzedawca potwierdza wysłanie Zamówienia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Zamawiającego numeru listu przewozowego.
 10. Wszystkie Towary oferowane na stronach Kropladokropli.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.
 11. Wszystkie Ceny Towarów podawane na stronach Kropladokropli.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Cen Towarów, Kosztów dostawy, wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych Towarów, przeprowadzania akcji promocyjnych. Zmiana nie może naruszać jakichkolwiek praw Zamawiającego, w szczególności określonych w ust. 6.

IV. Płatności

 1. Zamawiający może dokonać Płatności przed dostarczeniem Zamówienia lub przy odbiorze Zamówienia.
 2. Przed dostarczeniem Zamówienia, Zamawiający może dokonać Płatności tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego – PayU.
 3. W celu dokonania Płatności w sposób, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego PayU umożliwiającego realizacje transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej. Sprzedawca zaleca zapoznanie się z regulaminem serwisu rozliczeniowego przed dokonaniem Płatności.
 4. Przy odbiorze Zamówienia, Zamawiający dokonuje Płatności bezpośrednio u dostarczającego Zamówienie.

V. Realizacja Zamówienia i dostawa Towarów.

 1. Zamawiający może składać Zamówienia w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie Realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni, w których Kropladokropli.pl jest zamknięte. W takim przypadku Sprzedawca wykona Umowę najpóźniej w terminie 30 dni po złożeniu Zamówienia.
 2. Realizacja Zamówienia nastąpi niezwłocznie od chwili zawarcia Umowy, przy czym nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.
 3. Sprzedawca realizuje dostawę Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty polskiej. Wyboru dostawcy Towaru dokonuje Zamawiający podczas dokonywania Zamówienia.
 4. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia.

VI. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.

 1. Zamawiający będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art.7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru.
 2. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać aktualne dane Zamawiającego oraz jego numer konta bankowego, na które Sprzedawca zwróci zapłaconą Cenę za Towar. Do pisma Zamawiający powinien dołączyć dowód sprzedaży (paragon fiskalny). Brak dołączenia dowodu sprzedaży nie wyłącza uprawnienia, o którym mowa w ust. 1.
 3. Zamawiający, odstępując od Umowy, może skorzystać z wzoru pisma o odstąpieniu od umowy, korzystając z odnośnika umieszczonego w niniejszym punkcie.
 4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania sprzedaży.
 5. Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca potwierdza Zamawiającemu zwrot Towaru.

VII. Reklamacje

 1. W przypadku Zamawiających niebędących Konsumentami, Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towaru zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku Zamawiających będących Konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową przed upływem sześciu miesięcy od wydania Towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
 3. Reklamacja powinna:

1)      zostać złożona na adres siedziby Sprzedawcy;

2)      zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Zamawiającego, a w przypadku Zamawiających – Konsumentów powinna wskazywać wolę Zamawiającego czy żąda nieodpłatnej naprawy czy wymiany na nowy Towar;

3)      zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego, w tym numer konta bankowego.

 1. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 2. Postanowienia ust. 3-5 mają odpowiednie zastosowanie do Zamawiających niebędących Konsumentami.
 3. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z Umową, Sprzedawca, według wyboru Zamawiającego - Konsumenta, nieodpłatnie naprawi lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Zamawiający może żądać stosownego obniżenia Ceny lub odstąpić od Umowy. Wszelkie należności wynikające z obniżenia Ceny lub w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Zamawiającemu na podane w reklamacji konto bankowe.

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, a w przypadku Konsumentów – w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie określona według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.kropladokropli.pl.

Lista załączników:

 1. Załącznik nr 1 - wzór pisma o odstąpieniu od umowy - pobierz gotowy wzór.

 

 

Do pobrania

Pobierz katalog produktów, specyfikacje, ulotki...

Pobierz teraz

Kontakt

info@kropladokropli.pl
+48 22 207 29 29

Napisz do Nas
Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Copyright © 2014 Kropla Do Kropli. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie Seenet Agencja Interaktywna

Unia Europejska